Projektu vadība

(160 stundas)

Efektīvas projektu vadības īstenošanai nepieciešamās zināšanas par jaunākajām vadības teorijām un to praksi, personāla vadību, projekta dzīves ciklu un vadīšanas procesiem, loģiskās un tehniskās plānošanas niansēm… tā varētu turpināt aprakstīt nepieciešamo zināšanu kopu, pēc kuras aizvien pieaug pieprasījums – pieprasījums pēc kompetentiem projektu vadīšanas speciālistiem!
Pilnveidojot savas zināšanas un attīstot prasmes projektu vadībā, Jūs spēsiet iekļauties un veiksmīgi strādāt jebkurā uzņēmējdarbības jomā, izveidojot darboties spējīgu projekta realizācijas komandu un prasmīgi saistot projekta mērķi ar uzņēmuma kopējo vīziju.

Kursa mērķis   Jūsu ieguvumi un prasmes

Izglītības procesa rezultātā pilnveidot profesionālās zināšanas un prasmes uzņēmējdarbības nozarē strādājošiem.

 
 • Iespēja pilnveidot savu sociālo kompetenci, novērtēt savas spējas un tās kvalitatīvi īstenot;
 • Izprast uzņēmuma saimniecisko darbību, orientējoties dažādos ES  projektos, piedāvāt jaunas un inovatīvas attīstības stratēģijas;
 • Analizēt problēmas, izvirzīt mērķus un to sasniegšanas alternatīvos risinājumus;
 • Prasmes patstāvīgi sagatavot kvalitatīvas prezentācijas, izstrādāt  un uzturēt projekta dokumentāciju, veikt projekta finanšu plānošanu, uzskaiti un vadīšanu, kā arī projekta uzraudzību un virzīšanu;
 • Nodrošināt projektu vadīšanas procesa veiksmīgu norisi un koordināciju:
 • nodefinēt projekta apjomu;
 • noteikt lēmuma pieņēmējus, ieinteresētās puses;
 • izstrādāt veicamo darbu sarakstu;
 • noteikt izpildes termiņus;
 • izstrādāt projektu vadības shēmu;
 • identificēt resursus, budžetu;
 • izvērtēt projekta prasības;
 • identificēt projekta gaitu;
 • nodrošināt nepieciešamos resursus.
 • Projekta realizācijas gaitā, noteikt deleģēto uzdevumu izpildi, pieņemt un novērtēt komandas darba rezultātus.
Kursa programma  
Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Projektu dzīves cikls;
 • Projekta komanda;
 • Projekta resursi, plānošana;
 • Projekta dokumentācija;
 • Prezentācija;
 • Projekta gaitas novērtēšana vadība;
Noslēguma pārbaudījums.
 

 

Dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību.