SANITĀRĀS UN HIGIĒNAS PRASĪBAS

Saskaņā ar 29.09.2015. MK noteikumiem Nr.545  "Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā” darbiniekiem, kas uzsāk darbu pārtikas apritē, bet nav ieguvuši profesionālo kvalifikāciju nevienā pārtikas nozares specialitātē, kā arī kas ir ieguvuši profesionālo kvalifikāciju kādā pārtikas nozares specialitātē, bet vairāk nekā trīs gadus nav bijuši nodarbināti pārtikas apritē, jānoklausās piecas stundas garu mācību kursu "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā" atbilstoši noteikumos noteiktajai programmai.

Kursa mērķis

Izglītības procesā sniegt izglītojamam zināšanas par  pārtikas apriti reglamentējošiem  Eiropas  savienības  un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un  to prasībām, pārtikas uzņēmēju pienākumiem un atbildību, pārtikas kvalitātes un nekaitīguma jēdzieniem, vispārīgās un īpašās higiēnas prasībām un pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas pamatprincipiem.

Kursa programma

Vispārīgā daļa:

 • pārtikas apriti reglamentējošo Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasību raksturojums;
 • pārtikas uzņēmēju pienākumi un atbildība. Pārtikas aprites uzraudzība un kontrole Latvijā.

Pārtikas nekaitīgums un drošība:

 • pārtikas kvalitātes un nekaitīguma jēdzieni;
 • izplatītāko pārtikas izraisītu slimību raksturojums;
 • izplatītākie pārtikas piesārņošanas iemesli, piesārņojuma mehānismi un profilakses pasākumi piesārņojuma novēršanai;

Personāla higiēnas prasības;

Pārtikas higiēna:

 • vispārīgās un īpašās higiēnas prasības;
 • laba higiēnas un laba ražošanas prakse pārtikas uzņēmumā;
 • pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas pamatprincipi.

Jūsu ieguvumi un prasmes

 • Pārzināt pārtikas apriti regulējošos normatīvos aktus;
 • Nodrošināt pārtikas nekaitīgumu, ievērojot higiēnas pasākumus.

Kursa ilgums: 1 nedēļa. 

Dokuments: Mācību centra BUTS apliecība (termiņš: 3 gadi). 

Kursiem piesakies: izmantojot BUTS vietni vai rakstot uz talmaciba@buts.lv

Pieteikties BUTS vietnē

MK 2015. gada 29. septembra noteikumu "Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā2. punkts nosaka:
"2.1. Pārtikas higiēnas jomā apmāca darbiniekus: kas uzsāk darbu pārtikas apritē, bet nav ieguvuši profesionālo kvalifikāciju nevienā pārtikas nozares specialitātē
2.2. kas ir ieguvuši profesionālo kvalifikāciju kādā pārtikas nozares specialitātē, bet vairāk nekā trīs gadus nav bijuši nodarbināti pārtikas apritē."

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt zināšanas pārtikas apritē strādājošajiem IV un V kvalifikācijas darbiniekiem par kvalitātes vadību. Apzināt darbību kopumu pārtikas paškontroles sistēmā, kas optimāli novērš pārtikas realizācijas riskus un  draudus cilvēku veselībai.

Kursa programma:

 • Normatīvie akti, kas reglamentē paškontroles/HACCP procedūras ieviešanu pārtikas uzņēmumos;
 • Labas higiēnas prakses vadlīnijas;
 • HACCP principu elastīga piemērošana;
 • Pārtikas apdraudējuma analīze;
 • Kritisko kontroles punktu koncepcija.

Mācību ilgums: 
5 stundas (pieeja kursam: 1 nedēļa)

Dokuments: 
Mācību centra "BUTS" apliecība.