CELTŅU OPERATORI

Cilvēku celšanai paredzētā pacēlāja operators

Cilvēku celšanai paredzētā pacēlāja operators

Latvijas likumdošanā noteikts, ka cilvēku celšanai paredzētais pacēlājs ir cikliskas darbības celšanas mehānisms ar grozu (platformu), kas paredzēts cilvēku, instrumentu un materiālu pārvietošanai un darbu veikšanai, tai skaitā ugunsdzēsības un glābšanas darbu veikšanai augstumā, kas pārsniedz trīs metrus, gan horizontālā, gan vertikālā plaknē (MK noteikumos Nr.137 „Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība” (pieņemti 16.02.2010.)). Darbu ar cilvēku celšanai paredzētais pacēlāju atļauts veikt tikai attiecīgi apmācītiem nodarbinātajiem. 

Atbilstoši likumam „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” ir noteikts, ka bīstamās iekārtas ir iekārtas un to kompleksi, kas neatbilstošas lietošanas un uzturēšanas rezultātā var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, vidi un materiālās vērtības un kas to lietošanas laikā ir pakļautas šajā likumā noteiktajai valsts uzraudzībai un kontrolei un normatīvajos aktos noteiktajām pārbaudēm. 

Gūtās zināšanas palīdzēs darbiniekiem ne tikai neapdraudēt pašiem sevi un pasargāt citu nodarbināto veselību un dzīvību, bet arī mazinās risku bojāt darba inventāru un produktu.

Kursa mērķis

Apgūt teorētiskās zināšanas par pacēlāja pareizu ekspluatāciju, tā darbības principiem un darba drošības noteikumu ievērošanu darbā ar pacēlāju.

Kursa programma

 • Cilvēku celšanai paredzētā pacēlāja ekspluatāciju reglamentējošie normatīvie akti
 • Cilvēku celšanai paredzētie pacēlāji, to veidi, pacēlāju stabilitātes pamatprincipi
 • Cilvēku celšanai paredzētā pacēlāja:
  • Konstrukcija
  • vadības aparatūra
  • pacelšanas - nolaišanas mehānisms 
 • Bīstamie faktori cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju ekspluatācijā
 • Individuālie darba aizsardzības līdzekļi
 • Instruktāžu veidi
 • Drošības zīmes un darbavietās lietojamie roku signāli atbilstoši normatīvo aktu prasībām
 • Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos
 • Rīcība nelaimes gadījumos
 • Noslēguma pārbaudījums.

Jūsu ieguvumi un prasmes

 • Darba produktivitātes celšanās;
 • Negadījumu risku samazināšanās;
 • Strādāt ekonomiski, ietaupot laika resursus;
 • Pārzināt autokrāvēja izmantošanas iespējas, kā arī tā uzbūvi un mehānismus;
 • Droši un pareizi pārvaldīt autokrāvēju;
 • Pārzināt un pielietot tehnoloģiski pareizu un drošu kravu iekraušanas, celšanas, pārvietošanas un izkraušanas kārtību.

Dokuments: Mācību centra BUTS apliecība. 

Kursiem piesakies: izmantojot BUTS vietni vai rakstot uz talmaciba@buts.lv

Pieteikties BUTS vietnē