Atkārtota atestācija elektrodrošībā (Bz, B, Cz, C drošības grupas)

Ko nozīmē elektrodrošības grupa?

Tas ir drošai darba veikšanai nepieciešamo teorētisko un praktisko zināšanu līmeņa apliecinājums.

Vai man tā ir nepieciešama?

Patstāvīgi strādāt elektroietaisē var personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu un kurām veikta veselības pārbaude saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude, un piešķirta elektrodrošības grupa, to nosaka MK noteikumi Nr. 1041 „Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības”. Ņemot vērā minēto, ikvienai nodarbinātai personai, kas strādā ar esošām elektroietaisēm ir nepieciešama elektrodrošības grupa. Valdītājs ir atbildīgs par šo noteikumu piemērošanu darbos savā elektroietaisē un tās drošā ekspluatācijā.

**elektrodrošības grupu piešķir uz laiku līdz trīs gadiem. Pēc atkārtotas zināšanu pārbaudes elektrodrošības grupu apstiprina vai maina.

Kursa mērķis   Jūsu ieguvumi un prasmes

Zināšanu atkārtota pārbaude elektrodrošības speciālistam. 

 
 • Veikt drošu un pareizu savas darba specifikas atbilstošu elektroietaišu ekspluatāciju;
 • Pārzināt galvenās organizatoriskās un tehniskās prasības veicot darbus elektroietaisēs;
 • Tiesības veikt darbu elektroietaisēs;
 • Zināšanas par elektrodrošības prasībām, ekspluatācijas pasākumiem un tajos izmantoto materiāltehnisko nodrošinājumu, lai droši un pareizi veiktu darbus elektroietaisēs, neapdraudot savu, citu nodarbināto veselību un dzīvību;
 • Vajadzības gadījumā, sniegt pirmo palīdzību cietušajam, kas guvis elektriskās strāvas traumu;
 • Negadījumu risku samazināšanas darba vietā.
Kursa programma  

Zināšanu teorētiskā pārbaude par:

 • Elektriskās strāvas iedarbība uz cilvēka organismu;
 • Prasības elektroiekārtu un elektroietaišu apkalpojošajam personālam;
 • Telpu klasifikācija pēc to elektrobīstamības;
 • Drošības zīmes un norobežojumi elektroietaisēs;
 • Elektroietaisēs lietojamie elektroaizsardzības līdzekļi;
 • Droši darba apstākļi;
 • Specifiskie riska faktori un to ietekmes mazināšana;
 • Tehniskie pasākumi elektrodrošības garantēšanai, veicot elektroiekārtu remontu un tehnisko apkopi;
 • Organizatoriskie pasākumi elektrodrošības garantēšanai, strādājot elektroietaisēs;
 • Pirmās palīdzības sniegšana cietušajiem no elektriskās strāvas iedarbības.

Pārbaudes forma: Tests

Papildus: Iespēja iepazīties ar mācību un informatīvajiem materiāliem. 

 

Dokuments: Mācību centra BUTS apliecība (termiņš: līdz 3 gadiem). 


Pirms piesakieties kursam, lūdzu iepazīstaties ar prasībām izglītojamajam!

Mācību ilgums: 

 • 2 stundas (pieeja kursam 1 nedēļa)

Zināšanu pārbaudes forma:

 • Tests - 25 jautājumi

Prasības izglītojamajam: 

 • Iepriekš izdota Bz elektrodrošības grupas apliecība. 

Kursiem piesakies: izmantojot BUTS vietni vai rakstot uz talmaciba@buts.lv

Pieteikties BUTS vietnē

Mācību ilgums: 

 • 2 stundas (pieeja kursam 1 nedēļa)

Zināšanu pārbaudes forma:

 • Tests - 30 jautājumi

Prasības izglītojamajam: 

 • Iepriekš izdota B elektrodrošības grupas apliecība.

Kursiem piesakies: izmantojot BUTS vietni vai rakstot uz talmaciba@buts.lv

Pieteikties BUTS vietnē

Mācību ilgums: 

 • 2 stundas (pieeja kursam 1 nedēļa)

Zināšanu pārbaudes forma:

 • Tests - 36 jautājumi

Prasības izglītojamajam: 

 • Iepriekš izdota Cz elektrodrošības grupas apliecība.

Kursiem piesakies: izmantojot BUTS vietni vai rakstot uz talmaciba@buts.lv

Pieteikties BUTS vietnē

Mācību ilgums: 

 • 2 stundas (pieeja kursam 1 nedēļa)

Zināšanu pārbaudes forma:

 • Tests - 36 jautājumi

Prasības izglītojamajam: 

 • Iepriekš izdota C elektrodrošības grupas apliecība.

Kursiem piesakies: izmantojot BUTS vietni vai rakstot uz talmaciba@buts.lv

Pieteikties BUTS vietnē