DARBA AIZSARDZĪBA

Saskaņā ar 18.03.2014. MK noteikumiem Nr.143 "Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā", kā darbu augstumā saprot strādāšanu vietās, kas atrodas vismaz 1,5 m augstumā no zemes vai jebkuras citas drošas virsmas, tai skaitā darbs pazemē, ja ir iespējams kritiens, uz sastatnēm, kāpnēm, jumtiem, kā arī izmantojot virves un stiprinājumus.

Augstāk minētā MK noteikumu 89. punkts nosaka, ka darba devēja pienākums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir nodrošināt nodarbināto apmācību un instruēšanu jautājumos, kas saistīti ar viņu darbu, drošām darba metodēm un darba procesā lietojamiem aizsardzības līdzekļiem un darba aprīkojumu darbam augstumā.

Kursa programma „Darbs augstumā” nodarbinātajiem sniegs nepieciešamās zināšanas un prasmes ar darbā izmantojamo aprīkojumu, lai samazinātu nelaimes gadījumu risku darba vietā, tādējādi neapdraudot nedz savu un citu nodarbināto veselību un dzīvību, nedz vidi un materiālās vērtības.

Kursa mērķis:

Apgūt teorētiskās zināšanas par darba drošības prasībām lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā.

Kursa programma:

 • LR likumdošanas prasības un Eiropas Savienības direktīvas noteiktās prasības, kas attiecas uz darbu augstumā;
 • Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā:
  • darba aprīkojumam;
  • mobilam darba aprīkojumam;
  • darba aprīkojumam, kas paredzēts smaguma celšanai;
  • strādājot augstumā, būtiskas prasības sastatnēm, kāpnēm;
  • kritienu apturēšanas, kritienu ierobežošanas un pozicionēšanas sistēmas, lietotie individuālie aizsardzības līdzekļi’;
  • darba devēja pienākumi;
 • Drošības zīmes un darbvietās lietojamie roku signāli un saziņas ierīces;
 • Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos.

Mācību ilgums: 
6 stundas (pieeja kursam: 1 nedēļa)

Dokuments: 
Mācību centra "BUTS" apliecība.