BIROJA DARBS

Apgūsti praktiskās iemaņas lietišķās rakstības stila pielietošanā, lietvedības rakstu kultūras likumus. Pārzini gramatikas terminu sistēmas veidošanu, darījumteksta jēdzienus, funkcijas, noformēšanas prasības, raksturīgākās kļūdas veidus darījuma rakstos.

Kursa mērķis:

Apgūt praktiskās iemaņas lietišķās rakstības stila pielietošanā lietvedības dokumentu izstrādē un papildināt  valsts valodas lietošanas prasmes, apgūt praktiskās stilistikas un rediģēšanas pamatus.

Kursa programma:

 • Gramatikas kategoriju loma terminu sistēmas veidošanā - lietvārda, darbības, īpašības vārda kategorija;
 • Lietvedības saīsinājumu terminu skaidrojums;
 • Darījumteksta jēdziens, funkcijas, noformēšanas prasības - raksturīgākie kļūdu veidi darījuma rakstos (ortogrāfijas, interpunkcijas, pārvaldījuma, leksikostilistiskās kļūdas);
 • Latviešu valoda programmatūrā: stils un forma. Stila vispārīgās raksturiezīmes;
 • Vārdu formu izvēle un lietojums - darbības vārdu, lietvārdu, vietniekvārdu, saikļu lietojums;
 • Ieteikumi bieži sastopamu tekstu elementu noformēšanai.

Mācību ilgums: 
24 stundas (pieeja kursam: 2 nedēļas)

Dokuments: 
Mācību centra "BUTS" apliecība.
 

Vēlies kļūt par PERSONĀLLIEU UN PERSONĀLA VADĪBAS profesionāli?

Šobrīd, ļoti aktīvi, darba tirgus pieprasa personāla vadības speciālistus. Šis kurss Tev dos profesionālas zināšanas par personāla vadīšanas būtību, funkcijām un loma uzņēmumā. Tu būsi kompetents un zinošs saistošajā likumdošanā, kas attiecināma uz pareizu darbinieka darbā pieņemšanu, atlaišanu un nodarbināšanu.

Kursa mērķis:

Mācību procesa rezultātā apgūt personāla vadības pamatus, zināšanas par uzņēmumu struktūras veidiem un struktūrvienībām, to funkcijām, par personāla lietvedības kārtošanu un personālās daļas darbinieku funkcijām un uzdevumiem.

Kursa programma:

 • Personāla vadība - Personāla organizēšana un personālvadība, uzņēmuma struktūras būtība, veidi. Personāla struktūrvienība uzņēmumā – funkcijas un uzdevumi.
 • Valsts civildienests - sociālās garantijas, pabalsti. Disciplinārie pārkāpumi, sodi. Kvalifikācija, amatu apraksti, pienākumi.
 • Darba laiks, darba samaksa un sociālās garantijas – darba laika un atpūtas laika regulējums, samaksas tiesiskais regulējums.
 • Darba attiecības - Darba attiecību nodibināšana un pārtraukšana, darbinieku pārstāvniecība un sociālais dialogs. Personas datu aizsardzība.
 • Personāla uzskaite - personāla dokumenti, personāla dokumentu reģistrēšana.
 • Personāla atlases vadība - personāla vadības procesi, konkursa izsludināšana, sludinājuma ievietošana, pretendentu uz vakanto vietu atlase.

Mācību ilgums: 
32 stundas (pieeja kursam: 1 mēnesis)

Dokuments: 
Mācību centra "BUTS" apliecība.
 

Tev sen ir vēlme strādāt birojā, bet nav zināšanas kā norit biroja darba organizēšanas un vadīšanas? Vēlies apgūt biroja darbu un būt konkurētspējīgs speciālists? Esi zinošs par uzņēmumu vidi un tur notiekošajiem procesiem, biroja administratora funkcijām, uzdevumiem un vietu vadības grupā. Studē kā pareizi norit uzņēmuma lietvedības procesu organizēšana. Uzzini par lietišķo etiķeti savstarpējā un ārvalstu komunikācijā. Esi kompetents par procesu vadību institūcijās.

Kursa mērķis:

Mācību procesā apgūt biroja darba organizēšanas un vadīšanas pamatus, pārzināt organizācijas struktūru, informācijas plūsmu un profesionālās lietišķās ētikas pamatprincipus.

Kursa programma:

 • Biroja darba organizācija - biroja administratora funkcijas, uzdevumi un vieta vadības grupā;
 • Darba vietas organizācija un iekārtojums;
 • Lietišķās sarunas;
 • Darba laika plānošana - sanāksmju plānošana, pieņemšana un organizēšana;
 • Biroja telpu iekārtošana;
 • Praktiskā lietvedība - uzņēmuma lietvedības procesu organizēšana;
 • Dokumentu noformēšana atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 • Lietišķā etiķete, lietišķā etiķete savstarpējos kontaktos;
 • Oficiālu un lietišķu tikšanos organizēšana - kontakti ar ārzemju viesiem;
 • Darba laika menedžments;
 • Vadīšanas institūcijas - plānošana, organizēšana, motivēšana, norises motivēšanas teorijas, stimulēšanas teorijas, satura teorijas;
 • Kontrole (kontrolings, uzraudzība un virzība);
 • Koordinēšana.

Mācību ilgums: 
48 stundas (pieeja kursam: 1 mēnesis)

Dokuments: 
Mācību centra "BUTS" apliecība.